Политика за поверителност

Политика за поверителност

Поверителност и лични данни

Уведомление за поверителност и политика за имейл маркетинг.

1.Какво представлява този документ?
Настоящия документ има за цел да запознае потребителите с правилата, които „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД спазва, при събирането лични данни за целите на директен маркетинг, изразяващ се в изпращане на електронни бюлетини, известия, новини, промоции, оферти, анкетни проучвания, уведомления относно продукти и услуги, предоставяни от „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, в това число рекламни и маркетингови, както и уведомления за предстоящи кампании, включително за промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания).

В този документ може да откриете информация какъв е вида на събираните лични данни, как и с каква цел се използват, на кого се предоставят, какви са правата на субектите на данни, начините за възражение и отказ срещу обработване на лични данни и гаранциите за защита срещу неправомерно обработване на лични данни.

Настоящия документ е относим единствено към обработването на описаните лични данни за целите на директен и-мейл маркетинг. Относно предоставянето на услуги, за които се събират и обработват други Ваши лични данни, моля да прегледате относимата обща политика за поверителност, към която се придържа Дружеството във връзка с друг вид обработка.

2. Обработващ лични данни
„ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 201321616, със седалище и адрес на управление: Република  България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13 („Дружеството“), регистриран Туроператор, Туристически агент под рег. № РК-01-6664, партидно дело № Т-80-00-149/09.11.2010 г., на основание Заповед за регистрация № Т-РД-14-115/15.12.2010 г., изменена със Заповед Т-РД-14-47/28.04.2015 г. събира и обработва Вашите лични данни, в качество Администратор на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

По въпросите, свързани с обработката на личните данни, връзката с Дружеството се осъществява на следния адрес, който представлява и адрес на управление на Дружеството, а именно: Република  България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13, на телефон: 052 699699; и електронна поща: tui@travelisimo.bg. Може да се свържете и с длъжностното лице по защита на личните данни на Дружеството: Константина Костова, адрес: Гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 13, Тел.: 052 699699, Email: office@travelisimo.bg

3. Данни, подлежащи на събиране и обработване за целите на директен имейл маркетинг.
Личните данни, които събираме и обработваме, са посоченият от Вас при осъществяване на резервация или доброволно предоставен за тази цел при натискане на бутона „абонирай ме“ за електронен бюлетин със специални оферти и-мейл адрес. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно, а не съставлява задължително или договорно изискване.

Имейл адресът Ви, като лични данни, събираме и обработване за изпращане на електронни бюлетини, както и на  известия, новини, промоции, оферти, анкетни проучвания, уведомления относно продукти и услуги, предоставяни от „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, в това число рекламни и маркетингови, както и уведомления за предстоящи кампании, включително за промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания). Правните основания за обработката на тази категория лични данни е легитимния ни интерес за поддържане на информираност на клиентите ни относно актуални продукти и услуги, промоции, оферти, предстоящи кампании и промоционални активности, както и Вашето съгласие да получавате електронен бюлетин с абонирането си за такъв.

4. Използване на личните Ви данни
Събраните и обработвани за целите на имейл маркетинга лични данни се използват единствено и само за директен маркетинг, изразяващ се в изпращане на електронни бюлетини, известия, новини, промоции, оферти, анкетни проучвания, уведомления относно продукти и услуги, предоставяни от „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, в това число рекламни и маркетингови, както и уведомления за предстоящи кампании, включително за промоционални активности (като игри на лотариен принцип, програми за препоръки или състезания).

При съдържание в имейл адреса относно името и свързаността с дадена организация, допълнителен анализ или друга обработка не се извършва, тъй като ТРАВЕЛИСИМО не следи за такива особености и не извършва профилиране, категоризация и вземане на автоматизирани решения с правни последици за Вас.

5. Време на съхраняване на лични данни
Обработката на личните данни за гореописаните цели продължава до отписване от абонамент или заявен отказ от изпращане на съобщения. При липса на друго алтернативно правно основание за обработка на личните Ви данни (предоставяне на услуга, поръчана или закупена от Вас или за целите на сигурността), след отписването Ви от абонамента или отказът Ви от получаване на съобщения за директен маркетинг, ние ще спрем обработката на личните Ви данни и те ще бъдат изтрити от базите данни.

6. Предоставяне на данни на трети лица
Личните Ви данни, събирани във връзка с директния имейл маркетинг са защитени. Достъп до тях е налице само за служители, които имат непосредствени задължения за изпращането на електронните съобщения за директен маркетинг, в частност и електронните бюлетини за специални оферти.

Извън организацията на ТРАВЕЛИСИМО ООД, личните Ви данни могат да бъдат предоставени единствено на организации, на които е възложено съхранението или изпращането на имейли – електронни съобщения за директен маркетинг и имейли с електронни бюлетини (в това число платформи за имейл кампании). Във всеки от тези случаи, организациите – трети лица действат по поръчка на ТРАВЕЛИСИМО ООД и не разполагат с право на ползване на личните Ви данни и с право на предоставянето им на трети лица.

7. Права на потребителя във връзка с обработването на лични данни
В качеството Ви на субект на лични данни, разполагате с редица права срещу Администратора на личните данни ТРАВЕЛИСИМО ООД, които са описани по – долу в настоящия раздел. Правата могат да бъдат упражнение посредством писмено заявление до „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД, изпратено на адрес: Република  България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна 9002, р – н Одесос, ул. „Любен Каравелов“ № 13, или чрез електронна поща: tui@travelisimo.bg, в свободен текст от Вас или лице, изрично упълномощено от Вас. При изпълнение на искането Ви от страна на ТРАВЕЛИСИМО ООД, се провежда проверка дали заявлението/искането изхожда именно от Вас, затова в определени случаи е възможно да се свържем с Вас за допълнителна информация.

7.1. Право на достъп до личните Ви данни
Имате право да получавате информация дали, как и с каква цел се обработват Ваши лични данни, на какви категории получатели се разкриват, срока на съхранение и в случай че такива са обработвани имате право да получите достъп до обработваните данни, да изисквате корекция или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на такива или да направите възражение срещу такова обработване лесно и безплатно.

7.2. Право на корекция и допълване на лични данни
При неточни обработвани за Вас лични данни, имате право да изискате своевременно коригиране на неточни лични данни, а в случаите на непълни лични данни, може да изискате допълването им.

7.3. Право на искане от администратора да се ограничи обработката на личните Ви данни
Разполагате с право на искане от администратора ТРАВЕЛИСИМО ООД да се ограничи обработката на личните Ви данни, в случаите когато: личните Ви данни са неточни и се изисква срок за проверка на точността; личните данни се обработват неправомерно, но желаете само ограничение на използването им, но не и изтриване; когато личните Ви данни са необходими за установяване, защита, упражняване на правни претенции, но не са необходими за обработването; когато сте направили възражение срещу обработването докато се изчаква проверката на наличието на превес между законните интереси на администратора и интересите на субект на данни.

7.4. Право на оттегляне на съгласие за обработване
В случаите, когато личните Ви данни се обработват въз основа на Ваше изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието. След оттеглянето, администраторът ТРАВЕЛИСИМО ООД  преустановява дейностите по обработка на личните данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като обработката преди оттеглянето остава незасегната. Независимо от това, при наличието на друго основание, различно от съгласие, е възможно ТРАВЕЛИСИМО ООД да продължи обработването на тези лични данни.

7.5. Право на възражение срещу обработването
Разполагате с право на възражение срещу обработката на Ваши лични данни в случаите , в които данните Ви се обработват въз основа на обществен интерес или законен интерес на Администратора на лични данни, когато според Вас това обработване е несъвместимо със защитата на правата, интересите и законните Ви свободи. Когато администратора ТРАВЕЛИСИМО ООД не е способен да докаже съществуването на убедително законово основание за обработването, с превес над интересите на субекта на лични данни (Вашите интереси),  или че обработването е необходимо за установяване, защита или упражняване на правни претенции, обработването на тези лични данни ще бъде прекратено от нас.

При обработка на лични данни за целите на директния маркетинг (в това число и за изпращане на електронни бюлетини) разполагате с възможност да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай същата се преустановява незабавно. Освен с изрично писмено заявление, желанието за прекратяване на обработката за целите на изпращане на електронен бюлетин може да се извърши чрез отписване от абонамента, чрез хипервръзката (линк) за отписване, част от всеки и-мейл, съдържащ съобщение за директен маркетинг.

7.6. Право на изтриване на лични данни
Разполагате с право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, без предоставяне на допълнителен срок за това, което кореспондира на задължението ни да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато:
•    не са необходими за целта, за която са били събрани или обработвани;
•    оттеглено е съгласието Ви за обработка на данните, когато същите са били обработвани въз основа на Ваше съгласие;
•    когато е налице възражение срещу обработването и не съществува законово основание за обработването;
•    обработката на личните Ви данни е незаконосъобразна;
•    изтриването на личните данни съставлява изпълнение на законово задължение на ТРАВЕЛИСИМО ООД

7.7. Право на жалба до надзорен орган или предявяване на права по съдебен или административен ред.
Разполагате с право на жалба срещу обработването на личните Ви данни и/или нарушение на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронен адрес: https://www.cpdp.bg, както и с възможността за търсене на защита по съдебен и административен ред, в случай на нарушение на правата Ви във връзка с личните данни.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата политика за имейл маркетинг, ТРАВЕЛИСИМО ООД се задължава в едномесечен срок да уведомява потребителите като публикува настоящия сайт и уведомяване чрез имейл. При изтичане на този срок изменените и/или допълнените условия на настоящата политика за имейл маркетинг се прилагат спрямо потребителите.

Настоящия документ предоставя обобщена информация и цели да осигури спазването на законови разпоредби , както и да гарантира добросъвестността на „ТРАВЕЛИСИМО“ ООД.

Декларация за поверителност.

Декларация-съгласие за обработване на личните данни за директен маркетинг.

Политика за употреба на бисквитки.

Важно! Туристическа агенция Травелисимо предлага възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“ на стойност между 3 и 5 % от стойността на пакета в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването и избраната застрахователна компания. Застраховката се сключва до 5 дни след датата на сключване на договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотел. Травелисимо предлага възможност за сключване на всички застраховки по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за Туризма (ЗТ).

Важно! Посочените цени са актуални към датата на публикуването им. Освен в случаите, когато в съответната програма изрично е предвидено, че цената не може да бъде променяна, Травелисимо има право да променя обявените цени като актуална информация към датата на резервацията може да получите в офисите на Травелисимо или по имейл, както и в офисите на оторизираните агенти. Важно! Информация за срока на действие на промоционални цени, в случаите когато за определени програми са обявени такива, без да са посочени периоди на действие на тези цени, може да получите по имейл или в офисите на Травелисимо в писмен вид, както и в офисите на оторизираните агенти.

Важно! Туроператорът си запазва правото на промени в програмата при спазване на чл. 80, ал. 3, т. 1 от Закона за Туризма (ЗТ).